Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
49-CV/VPHU 08/08/2019 về việc thực hiện một số nội dung công tác văn phòng cấp ủy cơ sở
Lượt xem: 406
Tải về 406
48-CV/VPHU 31/07/2019 Về việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy tại một số tổ chức cơ sở đảng
Lượt xem: 228
Tải về 189
46-CV/VPHU 15/05/2019 Về việc phân bổ, sử dụng sách do cấp trên cấp
Lượt xem: 283
Tải về 169
44-CV/VPHU 27/03/2019 Về việc đôn đốc thực hiện Công văn số 568-CV/HU ngày 20/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy
Lượt xem: 299
Tải về 224
3294-CV/VPTW/nb 15/03/2019 Về việc ghi số, ký hiệu văn bản đối với tên loại Quy định
Lượt xem: 1157
Tải về 125
568-CV/HU 20/11/2018 Về việc thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy cơ sở
Lượt xem: 224
Tải về 91
41-CV/VPHU 09/11/2018 Về việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ văn phòng cấp ủy
Lượt xem: 298
Tải về 170
40-CV/VPHU 25/10/2018 v/v khai thác, sử dụng văn bản, tài liệu qua hộp thư công vụ
Lượt xem: 296
Tải về 110
38-CV/VPHU 31/08/2018 Công văn về việc thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ
Lượt xem: 259
Tải về 131
66-QĐ/TW 31/08/2018 Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng
Lượt xem: 246
Tải về 101
36-HD/VPTW 31/08/2018 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
Lượt xem: 288
Tải về 156