BỘ LỌC VĂN BẢN
   TW, TỈNH, HUYỆN
   XÃ, THỊ TRẤN
   LOẠI VĂN BẢN
   LĨNH VỰC
   NĂM
   Thống kê xem VB
TrangLần xem
Trang chủ1318196
HTVB2081316
CTD6
CTDVB1010
  Đang online: 22
Modul:    
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 41/2013/TT-BTC
2. Loại Văn bản: Thông tư
3. Trích yếu: Thông tư: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
4. Ngày ban hành: 11/4/2013
5. Ngày hiệu lực: 11/4/2013
6. Người ký: Trần Văn Hiếu
7. Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
8. Lĩnh vực: Tổng hợp
9. Nơi nhận 10.all
10. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/TT 41 huong dan ND 67.doc
11. Nội dung, văn bản khác kèm theo:


(+) Xem trước khi in

Số/KHNgày BHVăn bản mới cập nhật
53/GM-UBND27/4/2015 Giy mi d hi ngh ch đo sn xut nông nghip
LCT27/4/2015 Lch công tác tun t ngày 25/4-08/5/2015 (Điu chnh, b sung sáng ngày 27/4/2015)
65/BC-SNN16/4/2015 Báo cáo kết qu kim tra công trình thy li trưc mùa bão lũ năm 2015 - tnh Nam Đnh
589/STC-NS24/4/2015 Công văn: V/v b sung kinh phí năm 2015
265/UBND-VP324/4/2015 Công văn: V/v điu chnh quy hoch s dng đt đến năm 2020 và kế hoch s dng đt 5 năm k đu (2011-2015)
256/SNN-CTr23/4/2015 Công văn: V/v trin khai Ngh đnh 35/2015/NĐ ca CP v qun lý, s dng đt trng lúa
719/QĐ-UBND24/4/2015 Quyết đnh v vic phê duyt Điu chnh, b sung quy hoch s dng đt đến năm 2020, kế hoch s dng đt 5 năm k đu (2011-2015) ca huyn Trc Ninh
148/UBND-VP823/4/2015 Công văn: V/v t chc trao tng danh hiu vinh d Nhà nưc "Bà m Vit Nam anh hùng"
717/QĐ-UBND23/4/2015 Quyết đnh phê duyt danh sách x lý các cơ s gây ô nhim môi trưng trên đa bàn tnh Nam Đnh năm 2014
07/CT-XD25/4/2015 Công văn v mt s gii pháp phòng chng bão
808/SGTVT-QLVTPTNL22/4/2015 Công văn: V/v tham gia mc l phí cp giy phép kinh doanh vn ti bng xe máy ô tô trên đa bàn tnh
108/UBND-TCKH22/4/2015 Công văn: V/v thc hin quy chế v t chc và hot đng ca qu phòng, chng thiên tai
111/UBND-VP24/4/2015 Công văn: V/v t chc các hot đng trong dp L Gi t Hùng Vương, Ngày gii phóng min Nam 30/4 và Ngày Quc tế lao đng 01/5
376/SNV-TG23/4/2015 Công văn: V/v t chc Đi l pht đn năm 2015
43/BC-UBND24/4/2015 Báo cáo tình hình kinh tế xã hi trong tun (t ngày 18-24/4/2015). Nhim v trng tâm tun ti
LCT25/4/2015 Lch công tác tun t ngày 25/4-08/5/2015
696/QĐ-UBND22/4/2015 Quyết đnh v vic kin toàn Ban tuyn sinh Quân s tnh Nam Đnh
804/SGTVT-KHTC21/4/2015 Công văn: V/v thông báo dng thu phí qua cu phao Ninh Cưng QL37B tnh Nam Đnh
66/T.Tr-P420/4/2015 Công văn: V/v rà soát, tng hp các v vic khiếu ni, t cáo trên đa bàn tnh đ phc v Đi hi Đng các cp tiến ti Đi hi đi biu toàn quc ln th XII ca Đng
412/CAT-PV11 (PC66)16/4/2015 Công văn: V/v tham gia góp ý d tho Kế hoch trin khai thc hin Quyết đnh s 1110/QĐ-TTg, 44/2012/QĐ-TTg, 224/QĐ-TTg ca Th tưng Chính ph
       Thư điện tử
Công báo chính phủ
Công báo của tỉnh
AD
      LIÊN KẾT

Đảng cộng sản

Chính phủ

Tỉnh Nam Định

Phòng Giáo dục & ĐT

Dự báo thời tiết

Báo CA nhân dân

Báo nhân dân

Trang khuyến nông

Khoa học VN