BỘ LỌC VĂN BẢN
   TW, TỈNH, HUYỆN
   XÃ, THỊ TRẤN
   LOẠI VĂN BẢN
   LĨNH VỰC
   NĂM
   Thống kê xem VB
TrangLần xem
Trang chủ1196910
HTVB1740077
CTD6
CTDVB722
  Đang online: 136
Modul:    
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 41/2013/TT-BTC
2. Loại Văn bản: Thông tư
3. Trích yếu: Thông tư: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
4. Ngày ban hành: 11/4/2013
5. Ngày hiệu lực: 11/4/2013
6. Người ký: Trần Văn Hiếu
7. Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
8. Lĩnh vực: Tổng hợp
9. Nơi nhận 10.all
10. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/TT 41 huong dan ND 67.doc
11. Nội dung, văn bản khác kèm theo:


(+) Xem trước khi in

Số/KHNgày BHVăn bản mới cập nhật
903/UBND-VP515/12/2014 Công văn: V/v gii ngân kế hoch vn năm 2014
46/QĐ-BCĐ16/12/2014 Quyết đnh: V/v thành lp T giúp vic ca Ban Ch đo chng buôn lu, gian ln thương mi và hàng gi tnh Nam Đnh
364/UBND-VP716/12/2014 Công văn: V/v s dng VBQPPL qua h thng công báo đin t
893/UBND-VP510/12/2014 Công văn: V/v thc hin các văn bn ca Chính ph và B Giao thông vn ti
2352/QĐ-UBND12/12/2014 Quyết đnh: V/v công b th tc hành chính thuc thm quyn gii quyết ca S Giáo dc và Đào to
211/QLTT03/12/2014 Kế hoch kim tra, kim soát th trưng năm 2015
892/UBND-VP510/12/2014 Công văn: V/v thc hin Thông tư s 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 ca B Xây dng
67/2014/TT-BGTVT13/11/2014 Thông tư sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 ca B trưng B Giao thông vn ti sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 ca B trưng B giao thông vn ti quy đnh v đào to, sát hch, cp giy phép lái xe cơ gii đưng b
824/UBND-VP310/12/2014 Công văn: V/v truy cp Thông tư s 178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014 ca B Tài chính
894/UBND-VP510/12/2014 Công văn: V/v thc hin Thông tư s 08/2014/TT-BKHĐT ngày 26/11/2014 ca B Kế hoch và đu tư
859/SNN-PTNT11/12/2014 Công văn: V/v đăng ký xã, th trn tham gia xây dng NTM giai đon 2015-2020
855/SNN-KTBVNL10/12/2014 Công văn: V/v thành lp hp tác xã, t đi hp tác, t đi ngư dân đoàn kết sn xut trên bin
2346/QĐ-UBND10/12/2014 Quyết đnh: V/v thành lp Đoàn kim tra liên ngành kim tra vic thc hin các quy đnh ca pháp lut v giá cưc vn ti bng xe ô tô trên đa bàn tnh
05/TB-T.Tr08/12/2014 Thông báo kế hoch thanh tra năm 2015
162/GM-UBND17/12/2014 Giy mi: V/v thm đnh phương án bi thưng, h tr GPMB d án phát trin GTVT khu vc đng bng Bc B (D án WB6), đa bàn huyn Trc Ninh
LCT17/12/2014 Lch công tác tun t ngày 13-20/12 (điu chnh, b sung chiu 17/12/2014)
11-GM/HU12/12/2014 Giy mi d L k nim 70 năm thành lp QĐND Vit Nam, 25 năm ngày Hi Quc phòng toàn dân
161/GM-UBND15/12/2014 Giy mi d hi ngh giao kế hoch phát trin kinh tế - xã hi, d toán ngân sách nhà nưc huyn năm 2015
 11/12/2014 Hưng dn ôn tp môn tin hc thi tuyn công chc xã, th trn năm 2014
Số 159/GM-UBND12/12/2014 Giy mi d phiên hp UBND huyn
       Thư điện tử
Công báo chính phủ
Công báo của tỉnh
AD
      LIÊN KẾT

Đảng cộng sản

Chính phủ

Tỉnh Nam Định

Phòng Giáo dục & ĐT

Dự báo thời tiết

Báo CA nhân dân

Báo nhân dân

Trang khuyến nông

Khoa học VN