BỘ LỌC VĂN BẢN
   TW, TỈNH, HUYỆN
   XÃ, THỊ TRẤN
   LOẠI VĂN BẢN
   LĨNH VỰC
   NĂM
   Thống kê xem VB
TrangLần xem
Trang chủ1414428
HTVB2349866
CTD6
CTDVB1010
  Đang online: 81
Modul:    
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 41/2013/TT-BTC
2. Loại Văn bản: Thông tư
3. Trích yếu: Thông tư: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
4. Ngày ban hành: 11/4/2013
5. Ngày hiệu lực: 11/4/2013
6. Người ký: Trần Văn Hiếu
7. Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
8. Lĩnh vực: Tổng hợp
9. Nơi nhận 10.all
10. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/TT 41 huong dan ND 67.doc
11. Nội dung, văn bản khác kèm theo:


(+) Xem trước khi in

Số/KHNgày BHVăn bản mới cập nhật
LCT31/7/2015 Lch công tác tun t ngày 02 - 07/8/2015
86/BC-UBND31/7/2015 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hi trong tun (t ngày 25 - 31/7/2015). Nhim v trng tâm tun ti
712/QĐ-SGTVT24/7/2015 Quyết đnh V/v công b đưa Bến xe khách trung tâm huyn Trc Ninh vào khai thác
521/UBND-VP328/7/2015 Công văn: V/v thí đim hot đng h tr pháp lý v pháp lut BVMT qua thư đin t
37/BCĐ28/7/2015 Công văn: V/v trin khai cao đim đu tranh chng buôn lu, gian ln thương mi và hàng gi là dưc phm, m phm, thc phm chc năng
1610/STNMT-ĐĐĐK27/7/2015 Công văn: V/v kim tra thm đnh và nghim thu kết qu kim kê đt đai năm 2014 trên đa bàn tnh
44/UBND-VP228/7/2015 Công văn: V/v khai thác và s dng Quyết đnh s 1161/QĐ-TTg ngày 23/7/2015 trên Cng thông tin đin t ca Chính ph
234/UBND-NN28/7/2015 Công văn: V/v rà soát, thng kê tình hình nông dân b rung, tr rung; gieo cy ging lúa BT7 trong v mùa 2015
1349/QĐ-UBND13/7/2015 Quyết đnh V/v công b th tc hành chính v đăng ký khai sinh, đăng ký thưng trú, cp th bo him y tế cho tr em dưi 6 tui thuc thm quyn ca UBND cp xã
84/BC-UBND29/7/2015 Báo cáo tình hình thc hin nhim v kinh tế - xã hi tháng 7. Nhim v, chương trình công tác trng tâm tháng 8 năm 2015
34/QĐ-BCĐPTDL27/7/2015 Quyết đnh Ban hành quy chế hot đng ca Ban ch đo Phát trin Du lch tnh Nam Đnh
5653/VPCP-KTN20/7/2015 Công văn: V/v tình hình thc hin công tác đu thu năm 2014
513/UBND-VP327/7/2015 Công văn: V/v vn đng doanh nghip, làng ngh tham gia Hi ch sn phm nông nghip và làng ngh Hà Ni năm 2015
LCT29/7/2015 Lch công tác tun t ngày 25/7 - 02/8 (Điu chnh, b sung sáng ngày 29/7/2015)
98/TB-UBND28/7/2015 Thông báo:Đa đim tiếp công dân và thi gian tiếp công dân đnh k phiên th nht tháng 8/2015
96/TB-UBND27/7/2015 Thông báo v vic tiếp công dân thưng xuyên
221/UBND-TTCN22/7/2015 V vic tăng cưng qun lý nhà nưc ti các Cm công nghip
115/QLTT22/7/2015 Kế hoch kim tra chuyên đ mt hàng dưc phm, m phm, thc phm chc năng
114/HĐND-TT24/7/2015 V/v: Báo cáo thng kê s liu v tình hình t chc và hot đng ca HĐND các cp trên đa bàn
22/2015/QĐ-UBND17/7/2015 Quyết đnh V/v Quy đnh giá bán nưc sch do công ty TNHH mt thành viên kinh doanh nưc sch Nam Đnh và Công ty c phn nưc sch và v sinh nông thôn Nam Đnh sn xut
       Thư điện tử
Công báo chính phủ
Công báo của tỉnh
AD
      LIÊN KẾT

Đảng cộng sản

Chính phủ

Tỉnh Nam Định

Phòng Giáo dục & ĐT

Dự báo thời tiết

Báo CA nhân dân

Báo nhân dân

Trang khuyến nông

Khoa học VN