BỘ LỌC VĂN BẢN
   TW, TỈNH, HUYỆN
   XÃ, THỊ TRẤN
   LOẠI VĂN BẢN
   LĨNH VỰC
   NĂM
   Thống kê xem VB
TrangLần xem
Trang chủ1501200
HTVB2553548
CTD6
CTDVB1010
  Đang online: 61
Modul:    
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 41/2013/TT-BTC
2. Loại Văn bản: Thông tư
3. Trích yếu: Thông tư: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
4. Ngày ban hành: 11/4/2013
5. Ngày hiệu lực: 11/4/2013
6. Người ký: Trần Văn Hiếu
7. Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
8. Lĩnh vực: Tổng hợp
9. Nơi nhận 10.all
10. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/TT 41 huong dan ND 67.doc
11. Nội dung, văn bản khác kèm theo:


(+) Xem trước khi in

Số/KHNgày BHVăn bản mới cập nhật
LCT09/10/2015 Lch công tác tun t ngày 12- 16/10/2015
113/BC-UBND09/10/2015 Báo cáo tình hình kinh tế xã hi trong tun (t ngày 03-09/10/2015). Nhim v trng tâm tun ti
03/TB-HĐTD08/10/2015 Thông báo V/v không t chc kim tra, sát hch đt 2 đi vi ngưi d tuyn làm giáo viên huyn Trc Ninh năm hc 2015 - 2016
813/HD-SXD29/9/2015 Hưng dn ni dung, phương pháp đánh giá công nhn kết qu thc hin ch tiêu nhà dân cư (Tiêu chí s 9) theo b ch tiêu quc gia trên đa bàn tnh Nam Đnh
1969/QĐ-UBND05/10/2015 Quyết đnh phê duyt h s điu chnh giá đt đ xác đnh giá đt tính thu tin thuê đt cho Công ty TNHH MTV chăn nuôi Phúc Hi
823/SXD-KTVLXD02/10/2015 Công văn: V/v thm đnh kết qu h tr xóa b lò gch th công trên đa bàn huyn Trc Ninh
817/SXD-KT&VLXD01/10/2015 Công văn: V/v thc hin Chng nhn hp quy đi vi sn phm, hàng hóa vt liu xây dng
369/UBND-VP805/10/2015 Công văn: V/v báo cáo thc hin Thông tư liên tch s 14/TTLT/2011
1965/QĐ-UBND05/10/2015 Quyết đnh phê duyt đ án "Thí đim tăng cưng ging dy tiếng Anh trong các trưng ph thông tnh Nam Đnh giai đon 2015- 2020"
2096/SGTVT02/10/2015 Công văn: V/v cm cc GPMB và trin khai công tác GPMB TL488
307/UBND-LĐTBXH06/10/2015 Công văn: V/v trin khai Ngh quyết ca Chính ph v min XPHC đi vi ngưi lao đng bt hp pháp ti. Hàn Quc t nguyn v nưc
3037/CT-THNVDT05/10/2015 Công văn: V/v thông báo d toán thu NS quý IV/2015
2112SGTVT-QLGT05/10/2015 Công văn: V/v kin toàn T công tác liên ngành lp li trt t hành lang an toàn đưng b giai đon 2014-2020 theo Quyết đnh 994/QĐ-TTg
2113/SGTVT-QLGT05/10/2015 Công văn: V/v thc hin công tác qun lý vn hành khai thác và kim soát ti trng xe trên các tuyến đưng GTNT
270/UBND-VP705/10/2015 Công văn: V/v sơ kết 03 năm thc hin Quyết đnh s 89/QĐ-TTg ca Th tưng Chính ph phê duyt Đ án"Xây dng xã hi hc tp giai đon 2012- 2020"
370/QĐ-SVHTTDL05/10/2015 Quyết đnh Thành lp Đoàn kim tra vic chp hành các quy đnh ca pháp lut trong hot đng văn hóa và kinh doanh dch v VHTTDL ti huyn Xuân Trưng và huyn Trc Ninh -tnh Nam Đnh
74/KH-UBND06/10/2015 Kế hoch trin khai lp danh sách H gia đình tham gia bo him y tế
271/UBND-VP706/10/2015 Công văn: V/v lp danh sách H gia đình tham gia bo him y tế và đy mnh thc hin ch tiêu bo ph Bo him y tế năm 2015
LCT08/10/2015 Lch công tác tun t ngày 03 - 09/10/2015 (Điu chnh, b sung chiu ngày 08/10/2015)
120/TB-UBND06/10/2015 Thông báo thi gian làm vic mùa đông năm 2015
       Thư điện tử
Công báo chính phủ
Công báo của tỉnh
AD
      LIÊN KẾT

Đảng cộng sản

Chính phủ

Tỉnh Nam Định

Phòng Giáo dục & ĐT

Dự báo thời tiết

Báo CA nhân dân

Báo nhân dân

Trang khuyến nông

Khoa học VN