BỘ LỌC VĂN BẢN
   TW, TỈNH, HUYỆN
   XÃ, THỊ TRẤN
   LOẠI VĂN BẢN
   LĨNH VỰC
   NĂM
   Thống kê xem VB
TrangLần xem
Trang chủ1347787
HTVB2163804
CTD6
CTDVB1010
  Đang online: 20
Modul:    
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 41/2013/TT-BTC
2. Loại Văn bản: Thông tư
3. Trích yếu: Thông tư: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
4. Ngày ban hành: 11/4/2013
5. Ngày hiệu lực: 11/4/2013
6. Người ký: Trần Văn Hiếu
7. Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
8. Lĩnh vực: Tổng hợp
9. Nơi nhận 10.all
10. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/TT 41 huong dan ND 67.doc
11. Nội dung, văn bản khác kèm theo:


(+) Xem trước khi in

Số/KHNgày BHVăn bản mới cập nhật
LCT28/5/2015 Lch công tác tun t ngày 23-29/5/2015 (Điu chnh, b sung chiu ngày 28/5/2015)
142/UBND-TK27/5/2015 Công văn: V/v điu tra năng sut, sn lưng cây lúa và cây hàng năm khác v xuân 2015
110/UBND-VP725/5/2015 Công văn: V/v s dng VBQPPL qua h thng công báo đin t
297/UBND-VP525/5/2015 Công văn: V/v thc hin Thông tư s 01/2015/TT-BXD, ngày 20/3/2015 ca B Xây dng
19/TB-VPUBND22/5/2015 Thông báo gii thiu ch ký ca đng chí Trn Kha Chánh Văn phòng UBND tnh Nam Đnh
103/TB-UBND25/5/2015 Thông báo kết lun ca đng chí Nguyn Viết Hưng - Phó Ch tch UBND tnh ti cuc hp Ban ch đo phát trin kinh tế tp th tnh Nam Đnh
43/KH-UBND25/5/2015 Kế hoch hot đng phòng, chng tác hi ca thuc lá năm 2015
1503/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL08/5/2015 Công văn: V/v s dng các biu mu ban hành kèm theo Thông tư s 20/2014/TT-BTP và Thông tư s 42/2014/TT-BCA
1040/SGTVT-QLGT21/5/2015 Công văn: V/v kin toàn T công tác liên ngành lp li trt t hành lang an toàn đưng b giai đon 2014-2020 theo Quyết đnh 994/QĐ-TTg
324/UBND-VP322/5/2015 Công văn: V/v sơ kết thc hin Đ án tuyên truyn, ph biến pháp lut cho ngưi dân nông thôn và đng bào dân tc thiu s giai đon 2013-2016
02/BCĐ27/5/2015 Công văn: V/v tp trung x lý vi phm đê điu
293/UBND-VP525/5/2015 Công văn: V/v công tác GPMB d án đưng dây 220Kv Trc Ninh ct Ninh Bình - Nam Đnh; Trm biến áp 220Kv Trc Ninh
908/QĐ-UBND25/5/2015 Quyết đnh v vic phân b vn TPCP thc hin Chương trình mc tiêu Quc gia xây dng nông thôn mi năm 2015
906/QĐ-UBND25/5/2015 Quyết đnh phê duyt kế hoch s dng đt năm 2015 huyn Trc Ninh
LCT26/5/2015 Lch công tác tun t ngày 23-29/5/2015 (Điu chnh, b sung chiu ngày 26/5/2015)
136/UBND-TCKH 25/5/2015 Công văn: V/v tăng cưng điu hành thc hin nhim v tài chính-ngân sách NN năm 2015
153/CV-ĐLTN20/5/2015 Công văn: V/v tăng cưng thc hin tiết kim đin
152/CV/ĐTN-KHKT-AT20/5/2015 Công văn: V/v th diu gây mt an toàn và s c lưi đin
62/GM-UBND25/5/2015 Giy mi d hi ngh duyt báo cáo đ án tái cơ cu ngành nông nghip; báo cáo tng kết sn xut v mùa, v đông năm 2014; báo cáo sơ kết 4 năm xây dng NTM
61/GM-UBND25/5/2015 Giy mi d hi ngh làm vic vi xã Trung Đông v x lý nhng trưng hp s dng đt không hp pháp theo Hưng dn s 42
       Thư điện tử
Công báo chính phủ
Công báo của tỉnh
AD
      LIÊN KẾT

Đảng cộng sản

Chính phủ

Tỉnh Nam Định

Phòng Giáo dục & ĐT

Dự báo thời tiết

Báo CA nhân dân

Báo nhân dân

Trang khuyến nông

Khoa học VN