BỘ LỌC VĂN BẢN
   TW, TỈNH, HUYỆN
   XÃ, THỊ TRẤN
   LOẠI VĂN BẢN
   LĨNH VỰC
   NĂM
   Thống kê xem VB
TrangLần xem
Trang chủ1290042
HTVB2006241
CTD6
CTDVB1010
  Đang online: 21
Modul:    
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 41/2013/TT-BTC
2. Loại Văn bản: Thông tư
3. Trích yếu: Thông tư: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
4. Ngày ban hành: 11/4/2013
5. Ngày hiệu lực: 11/4/2013
6. Người ký: Trần Văn Hiếu
7. Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
8. Lĩnh vực: Tổng hợp
9. Nơi nhận 10.all
10. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/TT 41 huong dan ND 67.doc
11. Nội dung, văn bản khác kèm theo:


(+) Xem trước khi in

Số/KHNgày BHVăn bản mới cập nhật
55/UBND-VP725/3/2015 Công văn: V/v s dng VBQPPL qua h thng công báo đin t
21/TB-BVTV23/3/2015 Thông báo gii thiu chc danh và ch ký ca đng chí Phó chi cc trưng ph trách chi cc Bo v thc vt Nam Đnh
173/SNN-Ctr25/3/2015 Công văn: V/v hưng dn bin pháp chăm sóc, bo v lúa Xuân2015
118/SCT-QLCN23/3/2015 Công văn: V/v xét tng ngh nhân ngành th công m ngh
625/STNMT-CCB26/3/2015 Công văn: V/v báo cáo tình hình thc hin Kế hoch hành đng ng phó vi biến đi khí hu ca tnh Nam Đnh giai đon 2011-2015
191/UBND-VP326/3/2015 Công văn: V/v cp đi giy chng nhn quyn s dng đt nông nghip sau dn đin đi tha
190/UBND-VP326/3/2015 Công văn: V/v trin khai điu chnh, b sung quy hoch s dng đt đến năm 2020 và kế hoch s dng đt 2015-2020
189/UBND-VP326/3/2015 Công văn: V/v thc hin trưc kế hoch s dng đt 2015 đ thc hin d án phát trin giao thông vn ti khu vc đng bng Bc B (WB6)
124/SCT-KTATMT23/3/2015 Công văn: V/v thc hin cp phép & đăng ký sn xut rưu th công
169/SNN-CN23/3/2015 Công văn: V/v tăng cưng các bin pháp phòng, chng dch bnh gia súc, gia cm
309/SLĐTBXH-VLATLĐ25/3/2015 Công văn: V/v thông báo danh sách lao đng chưa nhn các khon tin bo him t tháng 5 đến tháng 11/2014
45/TB-UBND26/3/2015 Thông báo kết lun ca đng chí Ch tch UBND tnh ti bui kim tra các công trình đê kè xung yếu thuc các tuyến đê ti các đa phương
498/QĐ-UBND26/3/2015 Quyết đnh: V/v phân công ph trách đa bàn, lĩnh vc đ ch đo phòng chng thiên tai và tìm kiếm cu nn năm 2015
497/QĐ-UBND26/3/2015 Quyết đnh: V/v thành lp Ban ch huy phòng,chng thiên tai và tìm kiếm cu nn tnh Nam Đnh năm 2015
02/HD-SLĐTBXH05/3/2015 Hưng dn trin khai thc hin Thông tư liên tch s 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014 ca B Ni v- B Quc phòng- B Lao đng - TBXH
3/PA-SLĐTBXH19/3/2015 Phương án huy đng và s dng nhân lc phc vu công tác phòng chng lt bão năm 2015
123/SCT-TTKC24/3/2015 Công văn: V/v hưng dn rà soát, trin khai các chương trình khuyến công đa phương năm 2015
08/2015/QĐ-UBND24/3/2015 Quyết đnh: V/v ban hành quy đnh c th mt s ni dung v bi thưng, h tr và tái đnh cư khi Nhà nưc thu hi đt trên đa bàn tnh Nam Đnh
39/GM-UBND30/3/2015 Giy mi v vic d hi ngh trc tuyến đánh giá tình hình thc hin nhim v kinh tế - xã hi quý I, nhim v trng tâm quý II năm 2015
38/GM-UBND27/3/2015 Giy mi: V/v d hi ngh duyt báo cáo tng kết công tác phòng, chng lt, bão và tìm kiếm cu nn năm 2014; trin khai nhim v phòng chng thiên tai năm 2015
       Thư điện tử
Công báo chính phủ
Công báo của tỉnh
AD
      LIÊN KẾT

Đảng cộng sản

Chính phủ

Tỉnh Nam Định

Phòng Giáo dục & ĐT

Dự báo thời tiết

Báo CA nhân dân

Báo nhân dân

Trang khuyến nông

Khoa học VN