BỘ LỌC VĂN BẢN
   TW, TỈNH, HUYỆN
   XÃ, THỊ TRẤN
   LOẠI VĂN BẢN
   LĨNH VỰC
   NĂM
   Thống kê xem VB
TrangLần xem
Trang chủ1240422
HTVB1871246
CTD6
CTDVB1006
  Đang online: 20
Modul:    
Văn bản
1. Số/Ký hiệu: 41/2013/TT-BTC
2. Loại Văn bản: Thông tư
3. Trích yếu: Thông tư: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
4. Ngày ban hành: 11/4/2013
5. Ngày hiệu lực: 11/4/2013
6. Người ký: Trần Văn Hiếu
7. Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
8. Lĩnh vực: Tổng hợp
9. Nơi nhận 10.all
10. Xem văn bản đính kèm:  ~/vanban/TT 41 huong dan ND 67.doc
11. Nội dung, văn bản khác kèm theo:


(+) Xem trước khi in

Số/KHNgày BHVăn bản mới cập nhật
LCT30/01/2015 Lch công tác tun t ngày 31/01-10/02/2015
14/GM-UBND29/01/2015 Giy mi: D Hi ngh gp mt cán b ch cht huyn qua các thi k
11/BC-UBND30/01/2015 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hi trong tun . Nhim v trng tâm tun ti
52/UBND-VP328/01/2015 Công văn: V/v lp kế hoch s dng đt năm 2015 trên đa bàn tnh Nam Đnh
147/QĐ-UBND28/01/2015 Quyết đnh v vic thành lp Ban ch đo phòng, chng hn, xâm nhp mn v Đông Xuân năm 2014-2015
116/SLĐTBXH-BTXH26/01/2015 Công văn: V/v tng quà chúc th, Ngưi cao tui dp Tết Nguyên Đán t Mùi năm 2015
13/GM-UBND30/01/2015 Giy mi d hi ngh tng kết công tác thu ngân sách nhà nưc năm 2014, trin khai nhim v thu ngân sách nhà nưc năm 2015
03/KH-UBND 28/01/2015 Kế hoch t chc Tết Nguyên đán t Mùi năm 2015
236/KH-CTHADS21/01/2015 Kế hoch công tác thi hành án dân s năm 2015
33/UBND-CT27/01/2015 Công văn: V/v báo cáo h nghèo có khó khăn v nhà theo Quyết đnh s 167/QĐ-TTg giai đon 2
12/GM-UBND29/01/2015 Giy mi d hp trin khai kế hoch t chc k nim 60 năm ngày Thy thuc Vit Nam (27/2/1955-27/2/2015)
27/STTTT-BCXB22/01/2015 Công văn: V/v hưng dn thc hin mt s quy đnh v xut bn tài liu không kinh doanh
02/TB-SLĐTBXH21/01/2015 Thông báo v vic gii thiu chc danh và ch ký ca Phó Giám đc S lao đng - Thương binh và Xã hi tnh Nam Đnh
04/UBND-VP220/01/2015 Công văn: V/v thm đnh và phê duyt quy hoch phát trin kinh tế - xã hi các huyn, thành ph
834/KH_SXD15/12/2014 Kế hoch thanh tra năm 2015 ca ngành Xây dng tnh Nam Đnh
89/QĐ-SXD15/12/2014 Quyết đnh phê duyt Kế hoch thanh tra năm 2015
37/CV-LN16/01/2015 Công văn: V/v phi hp điu tra, truy t xét x các v liên quan đến pháo
15/TB-UBND27/01/2015 Thông báo v vic gii thiu chc danh và ch ký Phó Ch tch UBND huyn M Lc
114/QĐ-TTg22/10/2014 Quyết đnh v vic thưng công trình phúc li
05/2015/QĐ-UBND27/01/2015 Quyết đnh v vic quy đnh chế đ thu np, qun lý và s dng phí Thư vin công cng trên đa bàn tnh Nam Đnh
       Thư điện tử
Công báo chính phủ
Công báo của tỉnh
AD
      LIÊN KẾT

Đảng cộng sản

Chính phủ

Tỉnh Nam Định

Phòng Giáo dục & ĐT

Dự báo thời tiết

Báo CA nhân dân

Báo nhân dân

Trang khuyến nông

Khoa học VN